XichLipDongAnh (HoSE), 11/18/2019 8:29:42 AM

Tờ trình của ban kiểm soát

Tờ trình của ban kiểm soát (13/04/2017)

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty CP XLĐA

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty CP XLĐA (13/04/2017)

Phiếu lấy ý kiến điều lệ sửa đổi trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Phiếu lấy ý kiến điều lệ sửa đổi trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (13/04/2017)

Phiếu đăng ký dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty CP XLĐA

Phiếu đăng ký dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty CP XLĐA (13/04/2017)

Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2017 công ty CP XLĐA

Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2017 công ty CP XLĐA (13/04/2017)

Đăng ký tham luận tại đại hội đồng cổ đông năm 2017

Đăng ký tham luận tại đại hội đồng cổ đông năm 2017(13/04/2017)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com