XichLipDongAnh (HoSE), 12/3/2023 3:08:45 PM

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021 (14/01/2021).

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.(09/12/2021)

Công bố thông tin bất thường về HĐ cung cấp dịch vụ kiểm toán

Công bố thông tin bất thường về HĐ cung cấp dịch vụ kiểm toán (26/11)

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐBT năm 2021

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐBT năm 2021

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và các văn bản kèm theo

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và các văn bản kèm theo (28/10/2021)

Nghị quyết HĐQT 10/2021

Nghị quyết HĐQT 10/2021

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com