XichLipDongAnh (HoSE), 9/23/2020 4:19:30 AM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019.(18/08/2020)

Tài liệu nghị quyết HĐQT- công bố thông tin- thông báo công ty xích líp đông...

Tài liệu nghị quyết HĐQT- công bố thông tin- thông báo công ty xích líp đông anh (31/07/2020)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn(07/07/2020).

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2020

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2020. (15/04/2020)

Thông báo vv thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid -19 tại Đại hội cổ...

Thông báo vv thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid -19 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. (01/04/2020)

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 (01/04/2020)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com