XichLipDongAnh (HoSE), 5/26/2022 2:04:32 AM

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 (26/04/2022).

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (14/04/2022).

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (01/04/2022).

Báo cáo kiểm toán năm 2021

Báo cáo kiểm toán năm 2021(30/03/2022).

Nghị quyết và thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Nghị quyết và thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. (21/02/2022)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021 (14/01/2021).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com