XichLipDongAnh (HoSE), 5/30/2024 2:29:08 PM

Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ năm 2024

Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ năm 2024 (27/02/2024)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (26/01/2024).

Công Bố thông tin v/v thay đổi đơn vị kiểm toán bctc năm 2023

Công Bố thông tin v/v thay đổi đơn vị kiểm toán bctc năm 2023 (29/11/2023).

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền (13/07/2023)

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (12/07/2023)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và nghị quyết...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh (07/07/2023).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com