XichLipDongAnh (HoSE), 11/18/2019 8:42:24 AM

Thông tin ứng viên đề cử thành viên BKS

Thông tin ứng viên đề cử thành viên BKS (19/04/2019)

Thông tin ứng viên đề cử thành viên HDQT

Thông tin ứng viên đề cử thành viên HDQT (19/04/2019).

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018(16/04/2019)

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 công ty CP Xích Líp Đông Anh

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 công ty CP Xích Líp Đông Anh (11/04/2019).

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2019

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2019 (08/04/2019)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (28/03/2019)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com