XichLipDongAnh (HoSE), 11/18/2019 7:53:53 AM

Dự thảo qui chế đề cử , ứng cử , bầu cử TVHĐQT, BKS Công ty cổ phần Xích Líp...

Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TVHĐQT, BKS Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh Nhiệm kỳ 2019-2024 (22/03/2019)

Chương Trình ĐHCĐ Thường niên công ty Cổ Phần Xích Líp Đông Anh 2019(22/03/2019)

Chương Trình ĐHCĐ Thường niên công ty Cổ Phần Xích Líp Đông Anh 2019(22/03/2019)

Thông báo Mời Tham dự ĐHCĐ Thương Niên Năm 2019 Công ty cổ phần Xích líp Đông...

Thông báo Mời Tham dự ĐHCĐ Thương Niên Năm 2019 Công ty cổ phần Xích Líp Đông anh (22/03/2019)

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG...

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (19/02/2019).

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH (19/02/2019)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức...

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com