XichLipDongAnh (HoSE), 12/3/2023 2:09:30 PM

Công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự...

Công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2021(23/09/2021)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2021 (23/09/2021)

Nghị quyết vv tổ chức ĐHCĐ bất thường 2021

Nghị quyết vv tổ chức ĐHCĐ bất thường 2021 (23/09/2021)

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông năm 2021.(23/04/2021)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (23/04/2021)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com