XichLipDongAnh (HoSE), 5/30/2024 2:35:13 PM

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và các văn bản kèm theo

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và các văn bản kèm theo (28/10/2021)

Nghị quyết HĐQT 10/2021

Nghị quyết HĐQT 10/2021

Công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự...

Công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2021(23/09/2021)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2021 (23/09/2021)

Nghị quyết vv tổ chức ĐHCĐ bất thường 2021

Nghị quyết vv tổ chức ĐHCĐ bất thường 2021 (23/09/2021)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com