XichLipDongAnh (HoSE), 11/18/2019 8:49:04 AM

Báo cáo tài chính XLDA đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính XLDA đã được kiểm toán năm 2016 (28/03/2017)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 (11/03/2017)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhân cổ tức năm 2015

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhân cổ tức năm 2015 (12/05/2016)

Công bố thông tin bất thường về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền...

Công bố thông tin bất thường về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 (12/05/2016)

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (29/04/2016)

Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 (29/04/2016)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com