XichLipDongAnh (HoSE), 1/21/2018 2:04:16 AM

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2015

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2015

Báo cáo tài chính XLDA đã được kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính XLDA đã được kiểm toán năm 2014

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015

tin tức - Sự kiện

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com