XichLipDongAnh (HoSE), 6/21/2024 1:54:34 AM

Nghị quyết vv tổ chức ĐHCĐ bất thường 2021

Nghị quyết vv tổ chức ĐHCĐ bất thường 2021 (23/09/2021)

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông năm 2021.(23/04/2021)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (23/04/2021)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2021.(23/04/2021)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com