XichLipDongAnh (HoSE), 6/21/2024 12:52:48 AM

Tài liệu đại hội cổ đông 2023

Tài liệu đại hội cổ đông 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2023 và quyền...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2023 và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng (27/02/2023).

Nghị quyết vv tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023

Nghị quyết vv tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 (27/02/2023).

CBTT và Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu...

CBTT và Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng để tăng vốn điều lệ (22/11/2022).

Công bố Thông tin bất thường về HĐ cung cấp dịch vụ kiểm toán 2022

Công bố Thông tin bất thường về HĐ cung cấp dịch vụ kiểm toán 2022 (18/11/2022).

CBTTBT về đính chính báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 đã kiểm toán

1 Công bố thông tin bất thường về đính chính báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 đã kiểm toán (01/11/2022).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com