XichLipDongAnh (HoSE), 9/25/2022 6:36:44 PM

Quyết định thay đổi nhân sự

Quyết định thay đổi nhân sự về người quản trị công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh (12/08/2022)

Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2022

Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2022 (21/07/2022)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (20/07/2022)

Nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều...

Nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ (30/06/2022)

Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (30/06/2022)

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 (26/04/2022).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com