XichLipDongAnh (HoSE), 7/25/2024 10:31:07 PM

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2024. Ban cung cap thong tin ve quan tri cong ty 6 thang dau nam 2024. (24/07/2024)

Thông tin giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng

Thông tin giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng. (06/06/2024)

Thông tin giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng

Thông tin giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng. (04/06/2024)

Nghị quyết, Biên bản và các văn bản biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2024

Nghị quyết, Biên bản và các văn bản biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2024 (23/04/2024).

Thông tin ứng viên HDQT, BKS

Thông tin ứng viên HDQT, BKS (19/04/2024)

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023 (15/04/2024)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com