XichLipDongAnh (HoSE), 1/19/2019 5:57:32 AM

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (29/04/2016)

Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 (29/04/2016)

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần xích líp đông anh (29/04/2016)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 công ty cổ phần xích líp đông anh (29/04/2016)

Báo cáo thường niên công ty cổ phần xích líp đông anh năm 2015

Báo cáo thường niên công ty cổ phần xích líp đông anh năm 2015 (26/04/2016)

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016 (15/04/2016)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com