XichLipDongAnh (HoSE), 6/20/2018 9:50:30 PM

Đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2015

Đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2015

Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2015

Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2015

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên 2015

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên 2015

Báo cáo thường niên hội đồng quản trị 2015

Báo cáo thường niên hội đồng quản trị 2015

Tờ trình dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả cổ tức

Tờ trình dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả cổ tức

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2015

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2015

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com