XichLipDongAnh (HoSE), 12/13/2018 2:40:55 AM

Đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2015

Đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2015 (08/04/2015)

Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2015

Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2015 (08/04/2015)

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên 2015

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên 2015 (08/04/2015)

Báo cáo thường niên hội đồng quản trị 2015

Báo cáo thường niên hội đồng quản trị 2015 (08/04/2015)

Tờ trình dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả cổ tức

Tờ trình dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả cổ tức (08/04/2015)

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2015

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2015 (29/03/2015)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com